Disclaimers

E-mail disclaimer
E-mail van het qwestworks.nl domein (inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk en kan voorts aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten of aanspraken aan ontleend worden door een ander dan de geadresseerde, behoudens met onze schriftelijke toestemming. Indien zodanige toestemming niet verleend is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid (van welke aard ook) jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie. Indien e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan terstond te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden. Auteursrecht op onze e-mail en andere door ons gecreëerde documenten blijft door ons voorbehouden en wordt niet aan u overgedragen. Wij behouden ons voorts het recht voor onszelf te presenteren als auteur van en passende maatregelen te nemen tegen misbruik van de inhoud van deze e-mail en/of daarmee verzonden documenten.

Website disclaimer
Ondanks dat Qwestworks en haar business partners de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen. Wij aanvaarden  geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website, en bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website. De website bevat hyperlinks die leiden naar websites van derden, die niet door ons worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites. Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.