Privacy reglement

In dit privacy reglement staat beschreven hoe Qwestworks B.V. omgaat met uw persoonsgegevens. Door Qwestworks worden persoonsgegevens verwerkt. Qwestworks vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt aan ons als verwerkingsverantwoordelijke.  In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Qwestworks is een klein gespecialiseerd Audit en Advies buro. Wij voeren assurance- , advies- en risk opdrachten uit bij een brede groep van veelal middelgrote ondernemingen waar governance, risk en compliance de aandacht krijgt die het verdient.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Door gebruik te maken van formulieren op de website of van e-mails naar adressen met onze domeinnamen laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij veronderstellen uw toestemming daartoe te hebben wanneer u deze gegevens verstrekt. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van u e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

WAT DOEN WE VERDER MET UW GEGEVENS

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

Om een relatie met u aan te kunnen gaan

Als u interesse in ons toont of klant wilt worden bij ons, dan hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen hoe wij u op de beste manier kunnen helpen met onze producten en diensten.

Om een relatie met u te onderhouden

Als u opdrachtgever bij ons bent willen wij u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens, bijvoorbeeld van uw organisatie, contactpersonen en functionarissen en alle informatie die daarin is opgenomen. Wij gebruiken gegevens om contact met u te onderhouden. Wij leggen ook gespreksverslagen vast, bijvoorbeeld van kennismakingsgesprekken of telefoongesprekken. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking en effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u vragen aan ons heeft gesteld of suggesties heeft aangereikt.

Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe product of dienst die mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze relaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening

Qwestworks verzamelt anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. De website genereert door gebruik te maken van een WordPress plug-in automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina’s op de website. Wij houden deze gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s waaronder informatie over de browser. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door ons in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

We maken bij de optimalisatie van onze dienstverlening die wordt aangeboden via de website gebruik van cookies die na afloop van het bezoek aan de website weer worden verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Qwestworks gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer.  Wij verwerken deze gegevens in beginsel niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt, bijvoorbeeld in het kader van een opdracht of onderzoek. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden door ons verwerkt en uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of wij hiertoe verplicht worden door de wet.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Qwestworks draagt, tezamen met haar leveranciers zoals bijvoorbeeld Microsoft voor SharePoint en Muis Software voor de backoffice,  zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, informeer ons dan via info@www.qwestworks.nl.